Για δέκα ακόμη μέρες μπορούν οι δημότες να υποβάλλουν αίτηση προς τον δήμο για διακανονισμό σταδιακής αποπληρωμής χρεών τους προς τον δήμο Τήνου και τα νομικά πρόσωπά του, βεβαιωμένων μέχρι το τέλος τού περασμένου Σεπτεμβρίου.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση θα είναι είκοσι ευρώ και οι δόσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις εκατό, σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση του δήμου.

Εν τω μεταξύ, ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση (**) προσφέρει στους δήμους τη δυνατότητα να εισπράττουν τέλη ή οφειλές των δημοτών μέσω τερματικών μηχανημάτων για τραπεζικές συναλλαγές με κάρτα ή διά της ηλεκτρονικής οδού, εφ’ όσον προηγουμένως οι δήμοι υπογράφουν σχετική σύμβαση με τις τράπεζες.

Δήμοι με POS

Το υπουργείο Εσωτερικών παροτρύνει τους δήμους να γενικεύσουν τη χρήση τερματικών (POS) ή ηλεκτρονικών συναλλαγών (web banking). Η Κεντρική Ένωση Δήμων συμφωνεί αλλά μόνον εάν η αυτοδιοίκηση απαλλαγεί από την προμήθεια που καταβάλλεται στις τράπεζες κατά την χρήση των σύγχρονων μέσων συναλλαγών.

Οι τράπεζες απορρίπτουν προς το παρόν μια τέτοια προοπτική, καθώς καταβάλλεται προμήθεια σε τράπεζες από ορισμένους δήμους που χρησιμοποιούν POS και e banking για να εξοφλούν οι δημότες τέλη, φόρους, χρέη, διακανονισμούς κ.λπ πριν από τη νομοθέτηση αυτής της δυνατότητας.

(**) Νόμος 4483/2017, άρθρο 43    Χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμής και μέσων πληρωμής με κάρτα
Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:  Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους. H καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν καταβληθείσα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού προμήθεια προς τους οικείους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τη χρήση «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S), καθώς και για τη μεταφορά χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με υπηρεσίες τύπου web-banking, θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους οικείους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010 , που πληρούν τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.