Ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου η νέα φάση για την υποβολή αιτήσεων από ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς το υπουργείο Οικονομικών που επιθυμούν χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων τους ή και της αυταπασχόλησής τους.

Το σχετικό πρόγραμμα αφορά μεταξύ άλλων και αγροτικές ή συναφείς δραστηριότητες εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ και προβλέπει τη χρηματοδότηση ατομικής επιχείρησης και εταιριών δύο ή τριών ή περισσότερων προσώπων, με προϋπόθεση τη συμμετοχή ανέργων πτυχιούχων στο εταιρικό σχήμα. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου μόνον δια της ηλεκτρονικής  οδού, με τους κωδικούς των ενδιαφερομένων.

Η επιδότηση αφορά υφιστάμενες και νεοπαγείς δραστηριότητες ή εταιρίες που ενεργοποιούνται στα αγροτικά, που εκπονούν γεωργικές και δασολογικές μελέτες, που ασκούν κτηνιατρικό έργο σε μονάδες ζωϊκής παραγωγής, που προσφέρουν υπηρεσίες πειραματικής ανάπτυξης στη γεωπονία κ.λπ.

Οι χρηματοδοτήσεις ξεκινούν από τις εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ και φθάνουν τις πενήντα για το 100% τής επένδυσης. Αν υποβληθούν σχέδια μεγαλύτερου κόστους, το πέραν τής επιδότησης πρέπει να καταβάλλεται από ίδιους πόρους τού επιδοτούμενου.

Υποψήφιοι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ –  ΤΕΙ) ή ισότιμων σχολών εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος, καθώς και σε κατόχους τίτλου αναγνώρισης για επαγγελματικά προσόντα τους.

Δικαιούχοι είναι είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ είτε μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης είτε ενεργοί επιχειρηματίες που δημιουργούν νέα επιχείρηση/συνεταιρισμό με ανέργους ή μισθωτούς.

Είναι επίσης αυταπασχολούμενοι επιχειρηματίες με δραστηριότητα στο αντικείμενο σπουδών τους ή και συνεργαζόμενοι αυταπασχολούμενοι επιχειρηματίες.