Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα υποβάλλονται προς το υπουργείο Περιβάλλοντος αιτήσεις από φορείς τής αυτοδιοίκησης του νοτίου Αιγαίου, για τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κόστους από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τεκμηριωμένη μελέτη σκοπιμότητας και αιτιολόγηση των προτεινομένων έργων.

Το συνολικό ποσό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πλημμυρικών καταστροφών στο νότιο Αιγαίο υπολογίζεται στα 2,124 εκατομμύρια ευρώ που θα αντληθούν από τις γραμμές τού ΕΣΠΑ 2014–20, για έργα ανάσχεσης πλημμυρών, ανύψωσης κοιτών και ενίσχυσης της αντοχής τους, αγορά εξοπλισμού και μικρά έργα οδοποιίας για την κίνηση κοντά σε ρέματα. 

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, εφαρμόζοντας την κοινοτική οδηγία 2007/60/ΕΚ, έχει ολοκληρώσει την προκαταρκτική αξιολόγηση του δυνητικού υψηλού κινδύνου πλημμύρας στις ζώνες τού Υδατικού Διαμερίσματος των νησιών τού Αιγαίου και στην περιοχή της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου.