Τη δυνατότητα δήμων και περιφερειών να προχωρούν σε απ’ ευθείας ανάθεση έργων και προμηθειών κόστους μόνο μέχρι είκοσι χιλιάδων ευρώ χωρίς ΦΠΑ προσδιορίζει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ).

Για κόστος από είκοσι μέχρι και εξήντα χιλιάδες χωρίς ΦΠΑ, θα απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Δήμοι και Περιφέρειες όμως αντιδρούν στις σχετικές διατάξεις περυσινού νόμου τού υπουργείου Υποδομών

Επικαλούνται έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες που καθιστούν αναπόφευκτες τις απ’ ευθείας αναθέσεις, πολύ δε περισσότερο που ο νόμος κατ’ ουσίαν απαγορεύει -όπως λένε- την τροποποίηση των τακτικών ετήσιων προϋπολογισμών.

Ωστόσο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο διαπιστώνει ότι αυτοδιοικήσεις «σπάνε» εκ συστήματος τις συμβάσεις για ομοειδή έργα και ομοειδείς προμήθειες χωρίς επείγοντα χαρακτήρα αφού αφορούν έργα και προμήθειες που πρέπει γίνονται είτε παγίως είτε κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

Επιπλέον, εργολάβοι και προμηθευτές εκτός τού κύκλου των αναθέσεων καταλογίζουν σε δήμους και Περιφέρειες ότι κατατέμνουν τεχνητά προμήθειες και έργα σε πράξεις μικρού κόστους για να μπορούν να αναθέτουν απ’ ευθείας, χωρίς την αναγκαία διαφάνεια και νοθεύοντας τον ανταγωνισμό.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οργανισμοί ελέγχονται διοικητικά για ανάλογες κατηγορίες. Για το θέμα θ’ ακολουθήσουν διαβουλεύσεις στο υπουργείο Υποδομών με εκπροσώπους των κεντρικών αυτοδιοικητικών φορέων.