Σε ισχύ παραμένει η πρόσκληση του ΟΑΕΔ προς επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς τού Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική δραστηριότητα – να υποβάλλουν αιτήσεις για να προσλάβουν μακροχρονίως ανέργους 55-67 ετών με επιδοτούμενο κόστος εργασίας/ασφάλισης.

Ο οργανισμός «τρέχει» σχετικό πρόγραμμα για δέκα χιλιάδες ανέργους που πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον δώδεκα μήνες. Θα επιχορηγεί θέσεις εργασίας για δώδεκα μήνες ή για εικοσιτέσσερεις εάν οι επιχειρήσεις το ζητήσουν.

Για κάθε θέση ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στις επιχειρήσεις τού Δημοσίου (κατά το άρθρο 51 τού νόμου 1892/1990) και της αυτοδιοίκησης (κατά τον νόμο 3852/2010) το 50% τού μηνιαίου μισθολογικού και μη κόστους για κάθε θέση, μέχρι εξακόσια ευρώ.

Για να μετάσχουν στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά τους τελευταίους τρεις μήνες πριν υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους, καθώς και συναθροισμένες οι επιχορηγήσεις προς αυτές να μην ξεπερνούν τις δικαόσιες χιλιάδες ευρώ κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στο τέλος τού 2019 και η συνολική χρηματοδότησή του θα φθάσει τα εκατόν είκοσι εκατομμύρια ευρώ. Οι όροι συμμετοχής περιγράφονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα («εντολή κενής θέσης») και να συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (όσοι έχουν πρόσβαση σ’ αυτήν). Στη συνέχεια, στέλνουν τη δήλωση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, μέσω τού ιστότοπου για την υποβολή αιτήσεων (http://ait.oaed.gr).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα κατά τόπους γραφεία τού ΟΑΕΔ είτε αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.