Το δημοτικό συμβούλιο της Σύρου ενέκρινε σχέδιο σύμβασης μεταξύ των δήμων Σύρου και Νάξου με το πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ανάδειξη και την προστασία περιοχών/βιοτόπων natura (**) στα δύο νησιά αλλά και στην Τήνο, στην εκβολή τής Λιβάδας προς τη θάλασσα.

Το πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε απευθύνει η Σύρος για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στις προαναφερόμενες περιοχές, καθώς και για την προστασία τους με καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών και των επισκεπτών.

Κατέθεσε σχέδιο έργου για τη Σύρο και τη Νάξο, στις οποίες θα οργανώσει έργα καθαρισμού των περιοχών natura και θα καθιερώσει εκπαιδευτικές διαδρομές. Περαιτέρω θα μελετήσει τις τυχόν απειλές για τον βιότοπο στη Λιβάδα, θα εκπονήσει πρόγραμμα για την προστασία τής μικρολίμνης και για την αποτελεσματική διαχείρισή της.

Ζώνη ορνιθοπανίδας

Δίκτυο επιστημόνων στα νησιά

Το εγκριθέν έργο, διάρκειας τριών ετών κατ’ απώτατο όριο και κόστους περί τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ που θα αντληθούν κυρίως από το ΕΣΠΑ, θα υλοποιηθεί με ευθύνη τού πανεπιστημίου.

Στα τρία νησιά θα δημιουργηθεί επιστημονικό δίκτυο για την οργάνωση του έργου, για την παρακολούθησή του και για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του στις τοπικές κοινωνίες.

** Το Δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν σημαντικούς και προστατευόμενους φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει περισσότερες από διακόσιες Ζώνες ως Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και περισσότερους από διακόσιους σαράντα τόπους ως Κοινοτικής Σημασίας (κεντρική φωτό).