Σε δέκα ημέρες μπορούν ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλλουν  αιτήσεις προς το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επιχειρηματικά σχέδια για την αυταπασχόλησή τους.

Το σχετικό πρόγραμμα αφορά αγροτικές ή συναφείς δραστηριότητες εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων πτυχιούχων. Προβλέπει τη χρηματοδότηση ατομικής επιχείρησης πτυχιούχου, ενώ μπορεί να χρηματοδοτήσει εταιρίες δύο ή τριών ή περισσότερων με προϋπόθεση τη συμμετοχή ανέργων πτυχιούχων στο εταιρικό σχήμα.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου μόνον δια της ηλεκτρονικής οδού από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου και, σε δεύτερη φάση, από τις 8 Νοεμβρίου μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2017.

Οι χρηματοδοτήσεις ξεκινούν από τις εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ και φθάνουν τις πενήντα για το 100% τής επένδυσης. Αν υποβληθούν σχέδια μεγαλύτερου κόστους, το πέραν τής επιδότησης πρέπει να καταβάλλεται από τον δικαιούχο.

Η επιδότηση αφορά υφιστάμενες και νεοπαγείς δραστηριότητες ή εταιρίες που ενεργοποιούνται στα αγροτικά, που εκπονούν γεωργικές και δασολογικές μελέτες, που ασκούν κτηνιατρικό έργο σε μονάδες ζωϊκής παραγωγής, που προσφέρουν υπηρεσίες πειραματικής ανάπτυξης στη γεωπονία κ.λπ

Υποψήφιοι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ –  ΤΕΙ) ή ισότιμων σχολών εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος, καθώς και σε κατόχους τίτλου αναγνώρισης για επαγγελματικά προσόντα τους.

Δικαιούχοι είναι είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ είτε μισθωτοί πλήρους ή μερικής απασχόλησης είτε ενεργοί επιχειρηματίες που δημιουργούν νέα επιχείρηση/συνεταιρισμό με ανέργους ή μισθωτούς. Είναι επίσης αυταπασχολούμενοι επιχειρηματίες με δραστηριότητα στο αντικείμενο σπουδών τους ή και συνεργαζόμενοι αυταπασχολούμενοι επιχειρηματίες.