Τη δυνατότητα στους δήμους να εισπράττουν τέλη ή οφειλές των δημοτών μέσω τερματικών μηχανημάτων για τραπεζικές συναλλαγές με κάρτα ή διά της ηλεκτρονικής οδού προσφέρει ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση (**), εφ’ όσον προηγουμένως οι δήμοι υπογράφουν σχετική σύμβαση με τις τράπεζες.

Το υπουργείο Εσωτερικών παροτρύνει τους δήμους να καθιερώσουν τη χρήση τερματικών (POS) ή ηλεκτρονικών συναλλαγών (web banking). Η Κεντρική Ένωση Δήμων συμφωνεί αλλά μόνον εάν η αυτοδιοίκηση απαλλαγεί από την προμήθεια που καταβάλλεται στις τράπεζες κατά την χρήση των σύγχρονων μέσων συναλλαγών.

Οι τράπεζες απορρίπτουν προς το παρόν μια τέτοια προοπτική, καθώς καταβάλλεται προμήθεια σε τράπεζες από ορισμένους δήμους που χρησιμοποιούν POS και e banking για να εξοφλούν οι δημότες τέλη, φόρους, χρέη, διακανονισμούς κ.λπ πριν από τη νομοθέτηση αυτής της δυνατότητας.

Η υπόθεση αφορά και τη ρύθμιση και αποπληρωμή χρεών στον δήμο Τήνου, ενώ η είσπραξη από τους δημότες με χρήση των νέων μέσων συναλλαγής πριν από την ψήφιση του νόμου είναι νόμιμη μόνον εφ’ όσον είχε υπογραφεί σύμβαση όπως αυτή που εφ’ εξής απαιτείται.

(**) Νόμος 4483/2017, άρθρο 43    Χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμής και μέσων πληρωμής με κάρτα
Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:  Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους. H καταβαλλόμενη εφεξής ή η τυχόν καταβληθείσα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού προμήθεια προς τους οικείους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τη χρήση «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμών» (P.O.S), καθώς και για τη μεταφορά χρημάτων μέσω λογαριασμών πληρωμών με υπηρεσίες τύπου web-banking, θεωρείται νόμιμη, εφόσον έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τους οικείους νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010 , που πληρούν τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων και των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.