Σε φακέλλωμα των εκ συστήματος ασυνεπών οφειλετών προχωρούν οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας και κοινή εταιρία («Τηλεγνούς») την οποία έχουν συμπτύξει «τρέχει» ήδη το σχετικό πρόγραμμα.

Στο αντίστοιχο του γνωστού προγράμματος «Τειρεσία», θα καταχωρούνται οι χρήστες που έχουν οφειλή τουλάχιστον διακοσίων ευρώ, ληξιπρόθεσμη για τουλάχιστον εννενήντα μέρες ή καταναλωτές κινητής τηλεφωνίας που δεν πληρώνουν λογαριασμούς και μεθοδεύουν είτε αποσύνδεση είτε μεταφορά σε άλλη εταιρία μέσω φορητότητας.

Η μετακίνηση χρηστών βεβαίως δεν μπορεί να ανακοπεί αλλά, με την κοινή εταιρία τους, οι επιχειρήσεις τού κλάδου οργανώνουν δίκτυο με πληροφορίες προς αποτροπή τού πιστωτικού κινδύνου. Γι’ αυτό, πριν από την υπογραφή συμβολαίου με νέους πελάτες, οι εταιρίες θα συμβουλεύονται το αρχείο τού «Τηλεγνού».

Το φακέλλωμα συνδρομητή στο σύστημα δεν συνεπάγεται αποκλεισμό του από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και οι συνδρομητές θα ενημερώνονται από τον πάροχό τους για την καταχώρηση των στοιχείων τους. Πλήρης διαγραφή των στοιχείων καταναλωτή από το νέο σύστημα θα επέρχεται μετά από την πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεών του, λένε οι εταιρίες.