Πλήρη απαλλαγή από τα πρόστιμα και τους τόκους καθυστέρησης συνεπάγεται η εφ’ άπαξ εξόφληση χρεών πολιτών κι’ επιχειρήσεων προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους, με βάση τον υπό ψήφιση νόμο περί αυτοδιοίκησης.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι, πλέον, δεν παραγράφονται τα χρέη προς τους δήμους λόγω τής επιμήκυνσης της περιόδου μη εξόφλησης, καθώς και ότι θα προστατεύονται μ’ έναν τρόπο οι οφειλέτες που δεν αποπληρώνουν επειδή έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Οι επιβαρύνσεις  θα μειώνονται από 50 ως 80% αντιστρόφως των δόσεων για την αποπληρωμή (μέχρι τις εκατό) στον οποίο θα συμφωνήσουν δήμοι και οφειλέτες. Πιο αναλυτικά: Αν τα χρέη εξοφληθούν εφ’ άπαξ, το ποσοστό απαλλαγής από τόκους και πρόστιμα θα είναι πλήρης. Για εξόφληση σε δύο έως εικοσιτέσσερεις δόσεις και μικρότερη μηνιαία δόση είκοσι ευρώ, η μείωση των επιβαρύνσεων θα φθάνει το 80%.

Για εξόφληση σε εικοσιπέντε ως σαράντα οκτώ δόσεις, η ελάφρυνση τόκων και προστίμων θα φθάνει το 70%. Αν τα χρέη αποπληρωθούν σε σαρανταεννέα μέχρι εβδομηνταδύο δόσεις, η απαλλαγή από επιβαρύνσεις θα φθάνει το 60%. Για εξόφληση χρεών προς δήμους σε εβδομήντα τρεις μέχρι εκατό δόσεις, οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τους μισούς τόκους καθυστέρησης και από τα μισά πρόστιμα που έχουν ορισθεί.

Η ασυνέπεια καθιστά απαιτητή τη συνολική οφειλή

Η αποπληρωμή θα γίνεται με μηνιαίες ισόποσες δόσεις και θα αφορά χρέη που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί μέχρι και δύο μήνες πριν από την (προσεχή) έναρξη ισχύος τού νέου νόμου. Τυχόν καθυστέρηση της δόσης έστω και μία ημέρα θα αυξάνει την οφειλόμενη δόση κατά 5%. Η συμφωνία για εξόφληση σε δόσεις μπορεί να αφορά οφειλές που έχουν αμφισβητηθεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη, που τελούν υπό αναστολή ή που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει προβλέψεις για άμεση πλήρη εξόφληση σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης με δόσεις και για την παραγραφή οφειλών, για την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων και για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Η ρύθμιση για την αποπληρωμή χρεών προς τους δήμους σε μέχρι και εκατό δόσεις καταργείται και καθίσταται υποχρεωτική η άμεση εξόφληση ολόκληρης της οφειλής, εάν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα για τη ρύθμιση.

Περισσότερο εμπεριστατωμένες – οι εν λόγω προβλέψεις βρίσκονται στα άρθρα 52 και 53 του δεύτερου μέρους τού νομοσχεδίου και συνοψίζονται στην αιτιολογική έκθεσή του.