Προχωρά ο βάσει τού νόμου 4469/2017 εξωδικαστικός διακανονισμός δόσεων (μέχρι εκατόν είκοσι) για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες οφειλές έχουν προκύψει μέχρι 31.12.16 για αυταπασχολούμενους, εργοδότες, ελευθεροεπαγγελματίες και αγρότες.

Τη λειτουργία τού σχετικού μηχανισμού εξειδικεύει η απόφαση του υφυπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Οι δόσεις για χρέη μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ δεν θα ξεπερνούν τις τριανταέξη, οι συνολικές δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι και ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα πενήντα ευρώ.

Η ένταξη διευκολυνομένων στον διακανονισμό είναι δυνατή μόνο εάν καταβάλλουν με συνέπεια τις τρέχουσες εισφορές τους (2017) στα ταμεία. Σε εφαρμογή τού διακανονισμού, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) θα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με τους οφειλέτες και, μετά την έγκρισή τους, θα αποφεύγεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών.

Επιπλέον, θα αναστέλλεται η αναγκαστική εκτέλεση επί απαιτήσεων σε κινητή και ακίνητη περιουσία τους και θα χορηγείται στους οφειλέτες ασφαλιστική ενημερότητα. Ταυτόχρονα, θα αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη και θα αναβάλλεται η εκτέλεση ποινών σε βάρος τους για τις συγκεκριμένες οφειλές.