Σχέδιο για μια καλύτερη οργάνωση-διαχείριση και απόδοση των λιμανιών τής χώρας, για μια καλύτερη «λιμενική διακυβέρνηση» κατά τη σύγχρονη πολιτική αργκό, ανήγγειλε η κυβέρνηση.

Στρατηγικοί στόχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, είναι η μεγαλύτερη διαχειριστική εμπλοκή τής αυτοδιοίκησης στα Λιμενικά Ταμεία και η οικονομική ευρωστία τους, η ενίσχυση του ρόλου των λιμανιών στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και η ένταξή τους σ’ ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό και εθνικό σύστημα.

Η κυβέρνηση θεωρεί μείζονα προβλήματα τη διοικητική πολυμορφία, την πολυνομία και την επικάλυψη έργου λιμενικών φορέων, καθώς και το ότι η λειτουργία λιμανιών είναι έξω από τις οδηγίες τής ΕΕ για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Κατά το υπουργείο Ναυτιλίας, πολλά Λιμενικά Ταμεία έχουν έλλειψη ειδικού προσωπικού και αυτό ανακλάται στην οικονομική δυσπραγία τους και στον αποκλεισμό τους από κοινοτικά προγράμματα.

Η διαδικασία διαλόγου θα ολοκληρωθεί στις 7 Ιουλίου. Θέσεις και απόψεις πρέπει να αποσταλούν σε σύνδεσμο του υπουργείου ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dlpb@yna.gov.gr, σχετικά με τα (εν συνόψει) ερωτήματα:

♠   Ποια είναι τα προβλήματα των Φορέων Διαχείρισης (λιμανιών) σήμερα; Ποιες οι πιο σημαντικές αναγκαίες παρεμβάσεις για την επίλυσή τους, ως προς το νομικό πλαίσιο, τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τη θεσμική τάξη, καθώς και ως προς τα οργανωτικά-λειτουργικά-οικονομικά ή ως προς άλλα χαρακτηριστικά τής λιμενικής διακυβέρνησης;
♠   Οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία των λιμένων και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους μπορεί να γίνουν στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος ή χρειάζονται πιο μεγάλες τομές και ίσως ευρύτερη αναμόρφωση της λιμενικής οργάνωσης; Ποια κατεύθυνση θα δίνατε σε μιαν ευρεία αναμόρφωση του συστήματος;
♠   Θεωρείτε σκόπιμες τις συνενώσεις Λιμενικών Ταμείων – Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε υπερκείμενους οργανισμούς για την καλύτερη λειτουργία και τη μεγαλύτερη εισφορά τους στην τοπική ανάπτυξη; Τυχόν συνενώσεις ταμείων θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότητα της λιμενικής λειτουργίας; Αν κρίνετε σκόπιμες τις συνενώσεις, ποια νομική μορφή (συνένωσης) , ποιά συμμετοχή τής αυτοδιοίκησης και ποια σύνθεση διοίκησης του ταμείου θα ήταν η καταλληλότερη;
♠   Πώς θα ήταν δυνατό να εξασφαλισθεί πιο αποδοτική οργάνωση και πιο καλή λειτουργία νέων σχημάτων (για τα ταμεία) ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις τοπικές ανάγκες, στις περιφερειακές, καθώς και στις αναπτυξιακές δυνατότητες των τόπων;
♠   Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι πιο σημαντικές αλλαγές στη λιμενική διακυβέρνηση; Ποια είναι η καλύτερη κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκομένων οργανισμών: Φορέων Διαχείρισης / Εκμετάλλευσης Λιμένων, αυτοδιοίκησης και Περιφερειών, Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και κεντρικής διοίκησης;

Πρόσκληση και στο Ταμείο Τήνου-Άνδρου

Το υπουργείο καλεί ένδεκα οργανισμούς λιμένων, δώδεκα λιμενικά ταμεία, τέσσερα λιμενικά γραφεία και εβδομηνταένα δημοτικά λιμενικά ταμεία, μεταξύ των οποίων και το ταμείο Τήνου-Άνδρου), να καταθέσουν τις βασικές θέσεις τους.

Παραλήπτες τής πρόσκλησης είναι και αυτοδιοικητικοί, επιχειρηματικοί και επιμελητηριακοί φορείς, καθώς και συνδικάτα εργαζομένων στα λιμάνια.

Τη διαχείριση της συλλογής και την αξιοποίησης των θέσεων που ζητούνται για τον κοινωνικό διάλογο έχει η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, υπό τον ειδικό σύμβουλο του επικεφαλής τής Γραμματείας Κρίτωνα Βαλλερά.