Στη δικαιοδοσία τής Γενικής Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) περιέρχεται και ο ετήσιος έλεγχος «πόθεν έσχες» προϊσταμένων εφοριών, πολεοδομιών στην αυτοδιοίκηση, καθώς και των ελεγκτικών μηχανισμών τού κράτους (Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, Περιφερειακών και Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων κ.λπ).

Η επέκταση του ελέγχου στις εν λόγω κατηγορίες και σε υπαλλήλους που δεν έχουν έως τώρα υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» συνοδεύεται από την ενίσχυση των υπηρεσιών τής ΓΕΔΔ και -με τροπολογία που έχουν καταθέσει οκτώ υπουργοί- τροποποιούνται σχετικές διατάξεις τού σχετικού νόμου που ισχύει από το 2002.

Με τις νέες αποφάσεις καθιερώνεται η συμμετοχή τού Γραφείου στον στρατηγικό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των επιθεωρήσεων και των ελέγχων στον δημόσιο τομέα, ενώ η Γενική Επιθεωρήτρια μπορεί να διορίσει δύο μετακλητούς υπαλλήλους και δύο δικηγόρους τού Δημοσίου για την επιχειρησιακή και τη νομική υποστήριξή της.

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές που ανήκουν στο Γραφείο Γενικού αυξάνονται από δώδεκα σε εικοσιπέντε, με αποσπασμένους από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Όλοι οι επιθεωρητές θα πιστοποιηθούν εξ αρχής από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Από εικοσιπέντε σε τριανταπέντε αυξάνονται οι υπάλληλοι στη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Το επιπλέον προσωπικό αντλείται από απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι ή έχοντας σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.