Εθνικά μητρώα παιδιών προς υιοθέτηση και, αντιστοίχως, υποψηφίων αναδόχων οικογενειών και γονέων θα δημιουργηθούν εντός τού προσεχούς διαστήματος.

Η πρωτοβουλία αναλαμβάνεται από την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης «για τη διαφάνεια και την αναδιοργάνωση του πλαισίου περί υιοθεσίας».

Η αναμενόμενη νομοθετική παρέμβαση αποσκοπεί στην απόκρουση της εμπορίας παιδιών, στον καθορισμό και την ισχύ κριτηρίων, προτεραιοτήτων και «στη διευκόλυνση των υιοθεσιών με σαφείς κανόνες και νομιμότητα».

Σχέδιο νόμου βρίσκεται υπό παρασκευαστική επεξεργασία και υπολογίζεται να κατατεθεί μετά από το καλοκαίρι.