Μετά τον δεκαπενταύγουστο αναμένεται να αρχίσει η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών -τού 2016 και παλαιότερων- προς ασφαλιστικά Ταμεία, στη βάση διακανονισμού για εκατόν είκοσι δόσεις.

Ο διακανονισμός προϋποθέτει εξωδικαστικό συμβιβασμό οφειλετών και Ταμείων για χρέη μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ από μη καταβληθείσες εισφορές εργοδοτών προς το δικό τους Ταμείο είτε προς το Ταμείο τού προσωπικού τους. Τα ανάλογα ισχύουν και για αυταπασχολουμένους αλλά για τον διακανονισμό λαμβάνεται υπ’ όψη και η προσωπική περιουσία τους.

Κάθε περίπτωση οφειλέτη στα ασφαλιστικά Ταμεία, ανεξαρτήτως ύψους και παλαιότητας οφειλής ή προσωπικής περιουσίας, μπορεί να υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των δώδεκα δόσεων.